Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

vụng tính

Free Vietnamese-French Dictionary

Download this dictionary
vụng tính
vụng tính
  • mal calculer

    (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net
    | vụng tính in English | vụng tính in Vietnamese