Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

wage-fund

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
Wage fund
Wage fund
 • (Econ) Quỹ lương.
   + Theo học thuyết kinh tế học cổ điển, một quỹ dùng để thanh toán tiền lương. Tại bất kỳ một thời điểm nào, quỹ này cùng với cung lao động cho trước sẽ xác định mức lương trung bình.

(C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net


 
wage-fund
wage-fund /'weidʤizfʌnd/ (wage-fund) /'weidʤfʌnd/
 • fund)
   /'weidʤfʌnd/
 • danh từ
  • quỹ tiền lương

  (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net  Từ điển Anh - Việt

  Download this dictionary
  wage-fund

  ◊ danh từ

  ▪ quỹ tiền lương


   
  Wage fund#

  (Econ)

  ▪ Quỹ lương.

  ◦ Theo học thuyết kinh tế học cổ điển, một quỹ dùng để thanh toán tiền lương. Tại bất kỳ một thời điểm nào, quỹ này cùng với cung lao động cho trước sẽ xác định mức lương trung bình.
  | wage-fund in English | wage-fund in Arabic | wage-fund in Croatian | wage-fund in Bulgarian