Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

wakes

English - Albanian

Download this dictionary
wakes
zgjohet

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
wake

wake I [weik] n. tragë; ujë i shkumëzuar (që lë pas anija). • in the wake of menjëherë mbas; follow in sb's wake eci në gjurmë te dikujt
wake II [weik] v.,n. -v. (woke, waked; waked, woken) 1. zgjohem; he woke up to find himself in prison ai u zgjua dhe e pa veten në burg. 2. fig. më hapen sytë, përmendem, zgjohem; wake up to vij në vete, marr vesh se ç'bëhet. 3. zgjoj, ngre nga gjumi (dike). 4. fig. zgjoj), ngjall (dëshira etj); përmend, sjell në vete (dikë) /-n 1. përgjim i të vdekurit. 2. pl. Br. Wakes (Week) lejë vjetore

wakeful ['weikful] adj 1. zgjuar. 2. syçelët, vigjilent. 3. pa gjumë (orë, natë)
wakefulness ['weikfulnis] n 1. pagjumësi. 2. syçeltësi, vigjilencë
waken ['vveikën] v. shih wake II
waker ['weikë:] n. be an early waker jam nga ata që zgjohen herët
wakey-wakey ['weiki'weiki] excl. gj.fol. hajde, çohuni!
waking ['weiking] adj.,n. -adj. zgjuar; in one's waking hours në kohën që jam zgjuar /-n. zgjim, të qenët zgjuar


| wakes in English | wakes in French | wakes in Italian | wakes in Spanish | wakes in Dutch | wakes in Portuguese | wakes in German | wakes in Russian | wakes in Japanese | wakes in Greek | wakes in Korean | wakes in Turkish | wakes in Hebrew | wakes in Arabic | wakes in Polish | wakes in Czech | wakes in Catalan | wakes in Danish | wakes in Norwegian | wakes in Swedish | wakes in Farsi | wakes in Indonesian