Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

wineglass

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
wineglass
wineglass /'waingl :s/
 • danh từ
  • cốc uống rượu
   • (y học) cốc (đn vị đong thuốc nước bằng bốn thìa xúp) ((cũng) wineglassful)

   (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net   English-Vietnamese

   Download this dictionary
   wineglass
   danh từ
   • cốc uống rượu
   • (y học) cốc (đn vị đong thuốc nước bằng bốn thìa xúp) ( (cũng) wineglassful)


   Từ điển Anh - Việt

   Download this dictionary
   wineglass

   ['waingl :s]

   danh từ

   ▪ cốc uống rượu

   ▪ (y học) cốc (đn vị đong thuốc nước bằng bốn thìa xúp) ((cũng) wineglassful)
   | wineglass in English | wineglass in French | wineglass in Italian | wineglass in Spanish | wineglass in Dutch | wineglass in Portuguese | wineglass in German | wineglass in Russian | wineglass in Japanese | wineglass in Greek | wineglass in Korean | wineglass in Turkish | wineglass in Hebrew | wineglass in Arabic | wineglass in Thai | wineglass in Czech | wineglass in Catalan | wineglass in Croatian | wineglass in Albanian | wineglass in Urdu | wineglass in Bulgarian | wineglass in Danish | wineglass in Norwegian | wineglass in Romanian | wineglass in Swedish | wineglass in Farsi | wineglass in Macedonian | wineglass in Hindi