Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

xiềng xích nô lệ

mtBab VE Edition 1.0

Download this dictionary
xiềng xích nô lệ
[xiềng xích nô lệ]
 chains of slavery| xiềng xích nô lệ in Vietnamese