Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

zzvelc để

mtBab VE Edition 1.0

Download this dictionary
zzvelc để
chó đểu
chớ để ngày mai việc gì có thể làm hôm nay
chơi đểu
đồ đểu
giá để ô
mổ để lấy thai nhi ra
người để lại di chúc
nhà để máy bay
nhám để mài
nói để mà nói
ổ để đạn
ruột để ngoài da
thời để chỏm
tiền để dành
triệt để chấp hành
triệt để lợi dụng
từ để hỏi

 
chó đểu
chớ để ngày mai việc gì có thể làm hôm nay
đồ đểu
giá để ô
mổ để lấy thai nhi ra
nhà để máy bay
ổ để đạn
từ để hỏi| zzvelc để in Vietnamese