English-Vietnamese

Mr. MeoMeo


TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT
Copyright (c) 2005 Đặng Kiên Thanh
http://tudien.nhatban.net

Sử dụng dữ liệu của Hồ Ngọc Đức
và The Free Vietnamese Dictionary Project
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/

Download Glossary