.com/thanhdk2000/thanhdk.jpg">

Đặng Kiên Thanh

Từ điển Nhật-Việt

Từ điển hoàn thành với sự khích lệ cổ vũ của bạn bè tôi: Hàn Đức Việt, Nguyễn Hải Minh và những người khác.

Xin cảm ơn anh Trần Công Minh admin site http://www.hvaonline.net, các bạn Nguyễn Đức Kính, Lê Thanh Tùng đã hỗ trợ kỹ thuật.

Dữ liệu từ điển thu thập từ nhiều nguồn trên mạng Internet: từ điển Edict, từ điển Thiều Chửu,...

Version 1.1

">Download Glossary
.com/thanhdk2000/thanhdk.jpg"> - Dictionary Index
Π β θ 使 便 姿 婿 宿 寿 尿 廿 忿 椿 歿 殿 沿 湿 漿 禿 稿 穿 竿 簿 綿 西 調 貿 輿 辿 退 駿 鹿
Π: 1