Thai - English Quick Reference

(+_+)

Dictionary Thai - English

Download Glossary
Thai - English Quick Reference - Dictionary Index
อ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
องค์การตลาดร่วม
องค์การทอผ้า
องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
องค์การฟอกหนัง
องค์การรถไฟ
องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
องค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียอาคเนย์
องค์การสวนสัตว์
องค์การสหประชาชาติ
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
องค์การสุรา (กรมสรรพสามิต)
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว
องค์การอนามัยโลก
องค์การเภสัชกรรม
องค์การเหมืองแร่ในทะเล
องค์การแก้ว
องค์การแบตเตอรี่
องค์การโทรศัพท์
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
องค์ประกอบ
องศา
องอาจ
องุ่น
องุ่นทำเหล้า
องุ่นรับประทาน
องุ่นเปรี้ยว
อณู
อด
อดกลั้น
อดตาหลับขับตานอน