Англи-Монгол толь - www.on-toli.com

Б.Батнасан


E-mail: webmaster@on-toli.com
Хайлтын систем-д оруулсан хамгийн их їгтэй Англи-Монгол толь бичиг.
Миний єєрийн 3 жилийн хугацаанд зав чєлєєгєєрєє шивж оруулсан їгнїїд болно.
Зарим нэг Бизнес, НЯ-БО, Хууль болон Банк Санхїїгийн їгнїїдийг агуулсан болно.
Version 1.2

Download Glossary