Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

התפילה

Babylon Hebrew English dictionary

Download this dictionary
תפילה
nf. prayer, invocation, benediction, litany, orison, supplication, worship, chapel, chaplet
 
להתפיל
v. to desalinate (water)

Babylon Hebrew Hebrew dictionary

Download this dictionary
תפילה
(נ') פנייה לאלוהים, שירה לאלוהים, פיוט, מזמור, שיר דתי; בקשה, תחינה, תחנונים, הפצרה, עתירה, חפץ, משאלה, תקווה, בקשת סליחה
 
להתפיל
(פ') להפוך מי-ים לראויים לשתייה, לבצע התפלה, להקטין מליחות, להוציא מלחים, להפוך לתפל, לעשות לנטול טעם


| התפילה in English | התפילה in Hebrew