Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

ähnlich

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Kathrin Aehnlich
Kathrin Aehnlich (* 9. Oktober 1957 in Leipzig) ist eine deutsche Schriftstellerin. Sie schreibt Erzählungen, Hörspiele, Hörfunkfeatures und dreht Dokumentarfilme.

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Ähnlichkeit
Ähnlichkeit bezeichnet:

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Math Logic SetTheory English German English

Download this dictionary
ähnlich
similar

Deutsch - Vietnamesisch

Download this dictionary
ähnlich
- alike giống, tương tự, giống nhau, như nhau, đều nhau
- analogical sắp đặt lấy tính giống nhau làm tiêu chuẩn, theo phép loại suy, cùng chức
- analogous
- kindred cùng một tông, họ hàng bà con, cùng một nguồn gốc
- like cùng loại, thực đúng, đúng như mong đợi, thích, sãn sàng, sãn lòng, vui lòng, có vẻ như, gần, khoảng độ, như, like very, like enough rất có thể, thay cho as như
- likewise cúng thế, giống như cậy, cũng, còn là, cũng vậy
- parallel song song, tương đương, giống với, ngang hàng
- representative miêu tả, biểu hiện, tiêu biểu, tượng trưng, đại diện, đại nghị, biểu diễn
- similar đồng dạng
- twin sinh đôi, cặp đôi, ghép đôi
- ähnlich [zu] akin [to]
- ähnlich wie in parallel with
- ähnlich sein to assimilate; to resemble
- so ähnlich wie something like
- das sieht ihr ähnlich that's just like her
- das sieht dir ähnlich that's just like you
- sehr ähnlich sehen to bear a great resemblance
- das sieht ihm gar nicht ähnlich. that's very unlike him.

Neue Deutsch-Chinesisch Wörterbuch

Download this dictionary
ähnlich
ähnlich
(adj) ①类似的;相像的 ②[数]相似的

© 2007 EIMC International Limited, Co.

OpenThesaurus

Download this dictionary
ähnlich
ähnlich, verwandt
 
affin
affin, angrenzend, anziehend, ähnlich, verwandt
 
analog
analog, ähnlich, einheitlich, entsprechend, gleichartig, gleichermaßen, komparabel, korrespondierend, parallel, vergleichbar
 
homolog
ähnlich, homolog


| ähnlich in English | ähnlich in Italian | ähnlich in Spanish | ähnlich in Dutch | ähnlich in Russian | ähnlich in Turkish | ähnlich in Arabic | ähnlich in Croatian | ähnlich in Serbian | ähnlich in Bulgarian | ähnlich in Danish | ähnlich in Farsi | ähnlich in Vietnamese