Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

строфа

Macedonian-Thesaurus_MKD

Download this dictionary
строфа
(грч. strophe обрт, вртење) 1. првобитно, во старогрчката драма: а) свртување на хорот кон жртвеникот
б) свечена процесија на хорот и песна што се пеела притоа (со антистрофа и епода)
2. поет. два или повеќе стиха од песна што сочинуваат една мисловна или ритмична целост.


| строфа in English | строфа in French | строфа in German | строфа in Russian | строфа in Turkish | строфа in Serbian | строфа in Bulgarian | строфа in Norwegian | строфа in Farsi