Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

ریاضی‌دان

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
رياضي‌دان

رياضي‌دان به کساني گفته مي‌شود که علم دانش و شناخت کافي در مورد رياضي دارند و به تحقيق و تفکر و پژوهش در اين دانش مي‌پردازند.

به ديدن ما بياييد Wikipedia.org...


© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

| ریاضی‌دان in Farsi