Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

هندوستان

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
هندوستان

هندوستان'' Hindustan (, , Hindustān ) or Indostan,  Indus", هندوستان یک اصطلاع جغرافیایی بخصوص در زبانهای انگلیسی و هندی است که بیشتر بر منطقه غرب هند و بخش شرقی حاشیه رود سند پاکستان اطلاق می شود، این واژه بیشتر در قرن های 17 تا 20 در اروپا رایج گردید. اما در ایران، هند  و هندوستان مترادف و هم چم به کار می رود. اگرا و دهلی پایتخت های هندوستان بوده‌اند. بیشتر در دوره گورکانی / تیموری بر حوزۀ قلمرو آنهاهندوستان گفته می شد. .

به دیدن ما بیایید Wikipedia.org...


© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

Pesian To English advanced

Download this dictionary
هندوستان

India ==> [.n]: هند ؛ هندوستان india


  

Virsion 2.0

MHM Persian > English Dictionary

Download this dictionary
هندوستان
India
واژه هاى شامل
هندوستان ـ (3)

HmT - Persian to English Glossary

Download this dictionary
هندوستان

Ourstat Farsi to English Dictionary

Download this dictionary
هندوستان
INDIA


| هندوستان in English | هندوستان in German | هندوستان in Arabic | هندوستان in Urdu | هندوستان in Farsi