Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Aa

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
AA

AA در معانی زیر کاربرد دارد: }|namespace=0}} پیوند داخلی] شما را به اینجا هدایت کرده‌است، در صورت تمایل آن پیوند را برای اشارهٔ مستقیم به مقالهٔ مورد نظر تغییر دهید. | nocat = }}} }}} | | }}

به دیدن ما بیایید Wikipedia.org...

 
Aa

© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

Geology Science (M.M.Ma'leki)

Download this dictionary
Aa
آآ ، گدازه بازالتي
نوعي گدازه که داراي سطح دندانه دار و قطعه اي است.اصطلاحي متعلق به هاوايي که آه آه (ah-ah) تلفظ مي شود و گاهي براي قطعه گدازه به کار مي رود

 
Aa flow
جريان گدازه آآ

Biology Glossary

Download this dictionary
aa
نگاه کنید به amino acid
  


Copyright (c) 2009 All rights reserved for Hafez Divandari.

MHM Advanced English > Persian (v. 90)

Download this dictionary
aa
واژه هاى شامل aa ـ (2)

Farsi dictionary

Download this dictionary
aa


| Aa in English | Aa in French | Aa in Italian | Aa in Spanish | Aa in Dutch | Aa in Portuguese | Aa in German | Aa in Russian | Aa in Japanese | Aa in Greek | Aa in Korean | Aa in Turkish | Aa in Hebrew | Aa in Arabic | Aa in Thai | Aa in Polish | Aa in Czech | Aa in Lithuanian | Aa in Latvian | Aa in Catalan | Aa in Serbian | Aa in Bulgarian | Aa in Danish | Aa in Finnish | Aa in Norwegian | Aa in Romanian | Aa in Swedish | Aa in Hindi | Aa in Indonesian | Aa in Vietnamese | Aa in Filipino