Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Absu

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
Absu
 
אבסו

© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

English Hebrew Paganism dictionary

Download this dictionary
Absu
(ש"פ) אבזו, אפסו. במיתולוגיה המסופוטמית, אל המים המתוקים. בראשית היו רק אפסו המים המתוקים ותהמת המים המלוחים.


| Absu in English | Absu in French | Absu in Italian | Absu in Spanish | Absu in Dutch | Absu in Portuguese | Absu in German | Absu in Polish | Absu in Czech | Absu in Croatian | Absu in Finnish | Absu in Swedish