Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Adhesion

Babylon English Hebrew dictionary

Download this dictionary
adhesion
(ש"ע) דבקות; הידבקות; סמיכה, סרכות; מסירות, התמסרות; הסכמה; צמיחה חריגה בו-זמנית של רקמות שונות בגוף (ברפואה)

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
אדהזיה

אדהזיה או הִדַּבְּקוּת היא המשיכה בין המולקולות בשטח הפנים של שני גופים. כוחות האדהזיה מתקיימים בין מוצק לנוזל או בין מוצק למוצק בלבד.
דוגמה נפוצה לאדהזיה היא התעקמות פני המים לדפנות המבחנה. בין המולקולות בשולי דופן המבחנה ובין מולקולות ה
זכוכית (שמרכיבה העיקרי הוא SiO2 - כלומר חול) בדופן נוצרים כוחות אדהזיה בשל הקשר בין המימן במולקולות המים ובין אטומי החמצן בזכוכית. בין מולקולות המים הצמודות לשוליים ובין שאר מולקולות המים קיימים קשרי קוהזיה.

כאשר השפעת האדהזיה גוברת על השפעת הקוהזיה, מתקבלת תופעת העלייה הנימית.


להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

ynet אנציקלופדיה

Download this dictionary
תאחיזה (Adhesion)
 
תאחיזה (אדהסיה), מושג בפיסיקה. כוח התאחיזה הוא כוח משיכה הפועל בין מולקולות של נוזל לבין המולקולות של חומר אחר (מוצק, נוזל או גז), וגורם להיצמדות המולקולות אלה לאלה. לדוגמה, כאשר מכניסים מים למבחנת זכוכית דקה, אפשר להבחין בשקערורית בפני המים...   רוצים לדעת עוד?© כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט  

Tunneling English Hebrew dictionary

Download this dictionary
Adhesion
הידבקות

| Adhesion in English | Adhesion in French | Adhesion in Italian | Adhesion in Spanish | Adhesion in Dutch | Adhesion in Portuguese | Adhesion in German | Adhesion in Russian | Adhesion in Japanese | Adhesion in Greek | Adhesion in Korean | Adhesion in Turkish | Adhesion in Arabic | Adhesion in Thai | Adhesion in Polish | Adhesion in Czech | Adhesion in Catalan | Adhesion in Croatian | Adhesion in Serbian | Adhesion in Albanian | Adhesion in Urdu | Adhesion in Bulgarian | Adhesion in Danish | Adhesion in Finnish | Adhesion in Norwegian | Adhesion in Romanian | Adhesion in Swedish | Adhesion in Farsi | Adhesion in Macedonian | Adhesion in Hindi | Adhesion in Indonesian | Adhesion in Vietnamese | Adhesion in Malay | Adhesion in Filipino