Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Agenda 2000

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Agenda 2000
Agenda 2000 är en handlingsplan och ett åtgärdsprogram som Europeiska kommissionen antog den 15 juli 1997  för att stabilisera unionen inför utvidgningen.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

EU Swedish Glossary

Download this dictionary
Agenda 2000
Agenda 2000 är ett åtgärdsprogram som kommissionen antog den 15 juli 1997. Det utgör kommissionens svar på den begäran som Europeiska rådet riktade till kommissionen i Madrid i december 1995 om ett samlingsdokument om utvidgningen, reformerna av gemenskapspolitiken och unionens framtida ekonomiska ramar från och med den 31 december 1999. Kommissionens yttranden om ansökningarna om medlemskap är bifogade till detta dokument, som tar upp alla de frågor som Europeiska unionen kommer att ställas inför i början av 2000-talet.

Agenda 2000 omfattar tre delar:

•I del 1 behandlas frågan om hur Europeiska unionen ska fungera internt, särskilt reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och politiken för ekonomisk och social sammanhållning. Del 1 innehåller också rekommendationer för hur utmaningen med en utvidgning ska kunna mötas under bästa möjliga förutsättningar och ett förslag till nya ekonomiska ramar för perioden 2000-2006.
•I del 2 föreslås en förstärkt strategi inför anslutningen. Den har två nya inslag: partnerskap inför anslutningen och utvidgat deltagande från kandidatländernas sida i gemenskapsprogrammen och i tillämpningsmekanismerna för gemenskapens regelverk.
•Del 3 är en konsekvensanalys som gäller effekterna av en utvidgning på EU:s politikområden.

Kommissionen har omsatt dessa prioriteringar i praktiken genom att lägga fram ett tjugotal lagstiftningsförslag 1998. Europeiska rådet i Berlin nådde en övergripande politisk överenskommelse om lagstiftningspaketet i mars 1999, vilket möjliggjorde ett slutligt beslut om åtgärder samma år. Beslutet omfattar åtgärder på fyra närliggande områden åren 2000-2006:

•Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken.
•Reformen av strukturpolitiken.
•Instrumenten inför anslutningen.
•De ekonomiska ramarna.

Se också:

Antagande av gemenskapens regelverk
Budgetplan 2000-2006
Fördjupat samarbete
Mål 1, 2 och 3
Partnerskap inför anslutningen
Strategi inför anslutningen
Utvidgning© European Communities, 1995-2004

| Agenda 2000 in English | Agenda 2000 in French | Agenda 2000 in Italian | Agenda 2000 in Spanish | Agenda 2000 in Dutch | Agenda 2000 in Portuguese | Agenda 2000 in German | Agenda 2000 in Japanese | Agenda 2000 in Polish | Agenda 2000 in Hungarian | Agenda 2000 in Danish | Agenda 2000 in Finnish