Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Allopatric speciation

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Allopatric speciation
Allopatric speciation (from the ancient Greek allos, "other" + Greek patris, "fatherland") or geographic speciation is speciation that occurs when biological populations of the same species become vicariant, or isolated from each other to an extent that prevents or interferes with genetic interchange. This can be the result of population dispersal leading to emigration, or by geographical changes such as mountain formationisland formation, or large scale human activities (for example agricultural and civil engineering developments). The vicariant populations then undergo genotypic or phenotypic divergence as: (a) they become subjected to different selective pressures, (b) they independently undergo genetic drift, and (c) different mutations arise in the gene pools of the populations.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Allopatrische Artbildung
Allopatrische Artbildung (auch: allopatrische Artentstehung oder Artbildung durch räumliche Trennung) gilt als eine der Hauptursachen der Artbildung. Sie kann eintreten, wenn das Verbreitungsgebiet einer Art durch äußere Prozesse wie beispielsweise GebirgsbildungKontinentaldriftKlimawandel oder Konkurrenzausschluss in zwei oder mehr Teile aufgespalten wird.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Allopatrische soortvorming
Allopatrische soortvorming is een manier van soortvorming waarbij dochtersoorten ontstaan uit een vooroudersoort, als er een duidelijk aanwijsbare ruimtelijke scheiding is tussen de dochterpopulaties en de oudersoort die wordt veroorzaakt door geologische verschijnselen of migratie. Door die scheiding kunnen de dochterpopulaties zich op den duur ontwikkelen tot aparte soorten. De dochtersoorten ontstaan dus in een ander (allos) (vader-)land of gebied (patris). Dit in tegenstelling tot sympatrische soortvorming waarbij de soorten ontstaan zonder ruimtelijke scheiding.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Vicariance
En écologie, la vicariance (du latin vicarius : « remplaçant ») est un processus pouvant causer une spéciation, elle s’oppose au phénomène de la dispersion à partir d’un centre d’origine.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Specjacja allopatryczna
Specjacja allopatryczna – typ specjacji, czyli powstawania nowych gatunków, w której decydującą rolę odgrywa powstanie bariery geograficznej, uniemożliwiającej fizyczny kontakt pomiędzy rozdzielonymi populacjami. Przykładem takiej bariery może być powstanie rzeki lub krateru bądź też rozsunięcie się płyt kontynentalnych. Ponieważ nowo powstałe populacje nie mogą się ze sobą krzyżować, nie zachodzi między nimi wymiana genów, a ewolucja każdej populacji odbywa się niezależnie, nawet jeśli warunki środowiskowe w obu miejscach pozostają identyczne. Po pewnym czasie zmiany w obu populacjach mogą okazać się tak duże, że krzyżowanie się pomiędzy nimi jest niemożliwe (izolacja rozrodcza), co oznacza, że powstały nowe gatunki.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| Allopatric speciation in English | Allopatric speciation in French | Allopatric speciation in Spanish | Allopatric speciation in Dutch | Allopatric speciation in Portuguese | Allopatric speciation in German | Allopatric speciation in Polish | Allopatric speciation in Catalan | Allopatric speciation in Danish | Allopatric speciation in Finnish | Allopatric speciation in Farsi