Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Shivoo

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
shivoo
shivoo
 • danh từ
  • (Australia, (thông tục)) cuộc liên hoan
   • sự chè chén lu bù

   (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net   Australian Slang

   Download this dictionary
   Shivoo
   rowdy party


   | Shivoo in English