Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

a

Wikipedia shqipe - enciklopedisë së lirë

Download this dictionary
A
A është një nga shtatë zanoret e gjuhës shqipe dhe shkronja e parë e alfabetit të saj, e cila shënon këtë zanore. Me të shënohet shkronja A e madhe e shtypit. Kjo shkronjë ka katër forma kryesore të cilat janë: a e madhe e shtypit, a e vogël e shtypit, a e madhe e shkrimit dhe a e vogël e shkrimit.

Për më shumë informacion, shihni faqen Wikipedia.org...


© Ky nen përdor materiale nga Wikipedia® dhe është e liçensuar sipas Liçensës GNU për Dokumentim të Lirë dhe sipas Liçensës së Creative Commons Attribution-ShareAlike

English - Albanian

Download this dictionary
a
I. shkronja e parë e alfabetit anglez;
from A to Z = nga fillimi deri në fund;
plotësisht;
II. nyje e pashquar: a book = një liber


English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
a
[ei] 1. a, A - shkronja e parë e alfabetit angles. 2. nota "shkëlqyeshëm" (në shkollë); from A to Z - nga fillimi në fund, fund e ktye; A1 - i dorës së parë; i klasit të parë; në gjendje të shkëlqyer. 3. nyje e pashquar: a book-një libër, a day - një ditë. 4. prep. në; twice a day - dy herë në ditë; $100 a month - 100 dollarë në muaj

| a in English | a in French | a in Italian | a in Spanish | a in Dutch | a in Portuguese | a in German | a in Russian | a in Japanese | a in Greek | a in Korean | a in Turkish | a in Hebrew | a in Arabic | a in Thai | a in Polish | a in Hungarian | a in Czech | a in Lithuanian | a in Latvian | a in Catalan | a in Croatian | a in Serbian | a in Urdu | a in Bulgarian | a in Danish | a in Finnish | a in Norwegian | a in Romanian | a in Swedish | a in Farsi | a in Macedonian | a in Afrikaans | a in Latin | a in Hindi | a in Indonesian | a in Vietnamese | a in Malay | a in Filipino