Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abc

Wikipedia shqipe - enciklopedisë së lirë

Download this dictionary
ABC
ABC:

Për më shumë informacion, shihni faqen Wikipedia.org...


© Ky nen përdor materiale nga Wikipedia® dhe është e liçensuar sipas Liçensës GNU për Dokumentim të Lirë dhe sipas Liçensës së Creative Commons Attribution-ShareAlike

English - Albanian

Download this dictionary
abc
abs abetare

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
ABC
[‚eibi:'si:] n. ABC; fillim; njohuri fillestare. To be only at the ABC jam në hapat e parë. The ABC's njohuri fillestare; alfabeti; abetare; ABC book abetare, libër i abetares.

• ABC (atomic, biological, and chemical) [‚eibi:'si:] armë nukleare të bazuar në metoda kimike ose bakterore
• ABC art [‚eibi:'si: a:t] n. art, muz. minimalizëm
• ABC soil [‚eibi:'si: soil] n. dhe me tri shtresa| abc in English | abc in French | abc in Italian | abc in Spanish | abc in Dutch | abc in Portuguese | abc in German | abc in Russian | abc in Japanese | abc in Greek | abc in Korean | abc in Turkish | abc in Hebrew | abc in Arabic | abc in Thai | abc in Polish | abc in Hungarian | abc in Czech | abc in Lithuanian | abc in Latvian | abc in Catalan | abc in Croatian | abc in Serbian | abc in Urdu | abc in Bulgarian | abc in Danish | abc in Finnish | abc in Norwegian | abc in Romanian | abc in Swedish | abc in Farsi | abc in Macedonian | abc in Hindi | abc in Indonesian | abc in Vietnamese | abc in Malay | abc in Filipino