Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abetare

Albanian - English

Download this dictionary
abetare
primer, spelling book

Fjalor Shqip _Italisht

Download this dictionary
abetare
abbecedario, testo elementare

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
ABC
[‚eibi:'si:] n. ABC; fillim; njohuri fillestare. To be only at the ABC jam në hapat e parë. The ABC's njohuri fillestare; alfabeti; abetare; ABC book abetare, libër i abetares.

• ABC (atomic, biological, and chemical) [‚eibi:'si:] armë nukleare të bazuar në metoda kimike ose bakterore
• ABC art [‚eibi:'si: a:t] n. art, muz. minimalizëm
• ABC soil [‚eibi:'si: soil] n. dhe me tri shtresa

 
ABC book
[‚eibi:'si: buk] abetare, libër i abetares| abetare in Albanian