Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abetarja

Wikipedia shqipe - enciklopedisë së lirë

Download this dictionary
Abetarja
Abetarja libri fillestarë i gjuhës shqipe.

Për më shumë informacion, shihni faqen Wikipedia.org...


© Ky nen përdor materiale nga Wikipedia® dhe është e liçensuar sipas Liçensës GNU për Dokumentim të Lirë dhe sipas Liçensës së Creative Commons Attribution-ShareAlike

Albanian - English

Download this dictionary
abetarja
primer, spelling book


| abetarja in Albanian