Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

above

English - Albanian

Download this dictionary
above
lart, mbi

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
above
[ë'bav] adv 1. siper (edhe fig.); a warning from above një paralajmërim nga lart. 2. më tepër; mbi; lart; girls of 16 and above vajza 16 vjeç e lart. 3. më përpara, më sipër; mentioned above i përmendur më lart

-prep 1. më lart se; mbi; above zero mbi zero (temperatura); stand above sb in sth ia kaloj dikujt në diçka.2. më tepër, më shumë; above $20 mbi 20 dollare. 3. përtej; jashtë; above my means jashtë mundësive të mia; it is quite above me nuk e marr vesh fare; he is above criticism është i pakritikueshëm. 4. në veri të. +above all mbi të gjitha, para se gjithash, në radhë të parë; above comprehension (që) nuk kuptohet, nuk merret vesh; above any suspicion jashtë çdo dyshimi


| above in English | above in French | above in Italian | above in Spanish | above in Dutch | above in Portuguese | above in German | above in Russian | above in Japanese | above in Greek | above in Korean | above in Turkish | above in Hebrew | above in Arabic | above in Thai | above in Polish | above in Czech | above in Catalan | above in Croatian | above in Serbian | above in Urdu | above in Bulgarian | above in Danish | above in Finnish | above in Norwegian | above in Romanian | above in Swedish | above in Farsi | above in Macedonian | above in Afrikaans | above in Latin | above in Armenian | above in Hindi | above in Indonesian | above in Vietnamese | above in Pashto | above in Malay | above in Filipino