Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abuzimi

Wikipedia shqipe - enciklopedisë së lirë

Download this dictionary
Abuzimi
Abuzimi është akt, veprim apo shprehje që kalohet në masa, përdoret pa vend e pa qenë nevoja në krahasim me atë që është normale dhe e zakonshme. Me fjalë të tjera abuzimi nënkupton shpërdorim të të drejtave dhe lirive të tjetrit. Në një gjendje të të abuzuarit abuzuesi/ja është ai i cili vepron, kryen aktin apo shprehet keqë, kurse i/e abuzuari/a është ai/ajo mbi të cilin/ën bie veprimi, akti apo shprehja abuzuese.

Për më shumë informacion, shihni faqen Wikipedia.org...


© Ky nen përdor materiale nga Wikipedia® dhe është e liçensuar sipas Liçensës GNU për Dokumentim të Lirë dhe sipas Liçensës së Creative Commons Attribution-ShareAlike

Albanian - English

Download this dictionary
abuzimi
misuse


| abuzimi in Albanian