Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

academic

English - Albanian

Download this dictionary
academic
akademik

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
academic
[ækë'demik] adj., n. - adj 1. akademik; academic year vit akademik. 2. letrar, klasik (lëndë mësimore). 3. teorik, pa zbatime praktike; the issue is purely academic kjo është thjesht një çështë teorike./-n. 1. kërkues; dijetar. 2. pedagog univerziteti. 3. pl. studime.

academic advisor [ækë'demik ëd'vaizë:] n. amer. këshilltar për studimet
academic dean [ækë'demik di:n] n. amer. dekan fakulteti
academic freedom [ækë'demik 'fri:dëm] n. liri e arsimit
academic officers [ækë'demik 'ofisë:(r)] n. amer. kuadri pedagogjik dhe administrativ
academic rank [ækë'demik rænk] n. gradë shkencore
academic standards [ækë'demik 'stændë:(r)d] n. nivel shkollor
academic staff [ækë'demik sta:f] trupi mësimor (pedagogjik), tërësia e arsimtarëve të një shkolle; të një fakulteti etj
academic year [ækë'demik jië:] vit akademik


| academic in English | academic in French | academic in Italian | academic in Spanish | academic in Dutch | academic in Portuguese | academic in German | academic in Russian | academic in Japanese | academic in Greek | academic in Korean | academic in Turkish | academic in Hebrew | academic in Arabic | academic in Thai | academic in Polish | academic in Hungarian | academic in Czech | academic in Lithuanian | academic in Catalan | academic in Croatian | academic in Serbian | academic in Urdu | academic in Bulgarian | academic in Danish | academic in Norwegian | academic in Romanian | academic in Swedish | academic in Farsi | academic in Macedonian | academic in Afrikaans | academic in Hindi | academic in Indonesian | academic in Vietnamese | academic in Pashto | academic in Malay