Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

accident

English - Albanian

Download this dictionary
accident
aksident

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
accident
['æksidënt] n. 1. rastësi; ndodhi e rastit; by accident [bai'æksidënt] rastësisht; 2. fatkeqësi, aksident

without accident [widh'aut 'æksidënt] pa aksident, në mënyrë të sigurt
he was killed in a motoring accident [hi: woz kild in ë 'mëutëring 'æksidënt] ai u vra në një aksident me makinë
accident insurance ['æksidënt in'shu:rëns] n. sigurirn kundër aksidenteve

| accident in English | accident in French | accident in Italian | accident in Spanish | accident in Dutch | accident in Portuguese | accident in German | accident in Russian | accident in Japanese | accident in Greek | accident in Korean | accident in Turkish | accident in Hebrew | accident in Arabic | accident in Thai | accident in Polish | accident in Czech | accident in Lithuanian | accident in Catalan | accident in Croatian | accident in Serbian | accident in Urdu | accident in Bulgarian | accident in Danish | accident in Finnish | accident in Norwegian | accident in Romanian | accident in Swedish | accident in Farsi | accident in Macedonian | accident in Afrikaans | accident in Latin | accident in Hindi | accident in Indonesian | accident in Vietnamese | accident in Pashto | accident in Malay | accident in Filipino