Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

accommodate

English - Albanian

Download this dictionary
accommodate
rregulloj

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
accommodate
[ë'komëdeit] vt. 1. ujdis, rregulloj; strehoj; this hotel can accomodate 200 guests ky hotel mund të strehojë 200 vetë. 2. (sb with sth) i jap, pajis; i bëj një favor (dikujt); the bank will accomomodate you with a loan banka do t'ju sigurojë një hua. 3. përshtas; I will accommodate my plans to yours do t'ua përshtas planet e mia tuajave.


| accommodate in English | accommodate in French | accommodate in Italian | accommodate in Spanish | accommodate in Dutch | accommodate in Portuguese | accommodate in German | accommodate in Russian | accommodate in Japanese | accommodate in Greek | accommodate in Korean | accommodate in Turkish | accommodate in Hebrew | accommodate in Arabic | accommodate in Thai | accommodate in Polish | accommodate in Czech | accommodate in Catalan | accommodate in Croatian | accommodate in Serbian | accommodate in Urdu | accommodate in Bulgarian | accommodate in Danish | accommodate in Finnish | accommodate in Norwegian | accommodate in Romanian | accommodate in Swedish | accommodate in Farsi | accommodate in Macedonian | accommodate in Latin | accommodate in Hindi | accommodate in Indonesian | accommodate in Vietnamese | accommodate in Malay | accommodate in Filipino