Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

accordingly

English - Albanian

Download this dictionary
accordingly
në përputhje me

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
accordingly
[ë'ko:dingli] I. ndajf. sipas, në përputhje me (fjalët, urdhrin etj.); në përputhje me rrethanat; to act accordingly veproj në përputhje me (urdhërin etj.); ask what they want and act accordingly pyet çfarë kërkojnë dhe vepro në përputhje me këtë. • prandaj; për këtë arsye; kështu; accordingly I wrote to him prandaj i shkrova.


 
according
[ë'ko:ding] I. lidh. according as sipas; si; you may either go or stay, according as you decide mund të shkosh ose të rish, si të vendosësh vetë.
II. parafj. according to sipas; according to all accounts nga gjithë sa thuhet; according to the book brenda rregullave; according to Hoyle sipas rregullave të caktuara (të vendosura); according to orders sipas urdhrave; according to plan sipas planit; me plan; according to rumours nga sa thuhet; according to the spirit of the law në përputhje të plotë me ligjin.
| accordingly in English | accordingly in French | accordingly in Italian | accordingly in Spanish | accordingly in Dutch | accordingly in Portuguese | accordingly in German | accordingly in Russian | accordingly in Japanese | accordingly in Greek | accordingly in Korean | accordingly in Turkish | accordingly in Hebrew | accordingly in Arabic | accordingly in Thai | accordingly in Polish | accordingly in Czech | accordingly in Catalan | accordingly in Croatian | accordingly in Serbian | accordingly in Urdu | accordingly in Bulgarian | accordingly in Danish | accordingly in Norwegian | accordingly in Romanian | accordingly in Swedish | accordingly in Farsi | accordingly in Macedonian | accordingly in Latin | accordingly in Hindi | accordingly in Indonesian | accordingly in Vietnamese | accordingly in Malay | accordingly in Filipino