Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

account

English - Albanian

Download this dictionary
account
llogari

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
account
[ë'kaunt] n., v. -n 1. llogari, llogaritje; he is quick at accounts ai ëshlë i shpejtë në llogari. 2.llogari bankare; have an account with a bank kam llogari në një bankë; open an account hap një llogari; settle one's accounts (with) shlyej llogaritë (me dikë); current account llogari rrjedhëse; savings account librezë (llogari) kursimi. 3. (vetëm njëjës) fitim, leverdi; invest one's money to good account i përdor paratë me leverdi; work on one's own account punoj për llogarinë time. 4. fig. llogari, shpjegime; call/bring sb to account i kërkoj llogari dikujt. 5. përshtypje, imazh; give a good account of oneself lë përshtypje të mirë. 6. njoftime, të dhëna, të thëna; by one's own account sipas vetë të thënave të tij. 7. vlerësim; take sth into account, take account of something marr parasysh diçka. 8. arsye, shkak; on account of për shkak të; on this /that account për këtë arsye; don't stay away on his account mos u largo për shkak të tij; on no/not on any account në asnjë rast, per asnjë arsye, kurrsesi, në asnjë mënyrë.
-vt. quaj, konsideroj; a man is accounted innocent until he is proved guilty njeriu quhet i pafajshëm derisa t'i provohet fajësia.


| account in English | account in French | account in Italian | account in Spanish | account in Dutch | account in Portuguese | account in German | account in Russian | account in Japanese | account in Greek | account in Korean | account in Turkish | account in Hebrew | account in Arabic | account in Thai | account in Polish | account in Czech | account in Catalan | account in Croatian | account in Serbian | account in Urdu | account in Bulgarian | account in Danish | account in Finnish | account in Norwegian | account in Romanian | account in Swedish | account in Farsi | account in Macedonian | account in Afrikaans | account in Armenian | account in Hindi | account in Indonesian | account in Vietnamese | account in Malay | account in Filipino