Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

acknowledging

English - Albanian

Download this dictionary
acknowledging
duke njohur

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
acknowledge
[ëk'nolixh] vt 1. pranoj, pohoj; acknowledge one' mistake pranoj gabimin; he acknowledged his daughter as his heir ai e njohu të bijën si trashëgimtare; acknowledge somebody as leader e pranoj dike si/për drejtues.
2. vërtetoj marrjen (e një pakoje etj)
3. jap të njohur; she didn't even acknowledge me when I raised my hat ajo as që më dha të njohur kur i ngrita kapelen
4. falënderoj për, shpreh mirënjohjen për (ndihmën etj)


| acknowledging in English | acknowledging in French | acknowledging in Italian | acknowledging in Spanish | acknowledging in Dutch | acknowledging in Portuguese | acknowledging in German | acknowledging in Russian | acknowledging in Japanese | acknowledging in Greek | acknowledging in Korean | acknowledging in Turkish | acknowledging in Hebrew | acknowledging in Arabic | acknowledging in Polish | acknowledging in Czech | acknowledging in Catalan | acknowledging in Croatian | acknowledging in Danish | acknowledging in Norwegian | acknowledging in Swedish | acknowledging in Farsi | acknowledging in Macedonian | acknowledging in Indonesian