Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

acquired

English - Albanian

Download this dictionary
acquired
blerë, bleva

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
acquire
[ë'kwajë:] vt 1. marr, fitoj (një zakon, para, fame); acquire land marr tokë
2. fitoj, siguroj; acquire a good education fitoj një arsimim të mirë
3. mësoj (një gjuhë); acquired immune deficiency syndrome, AIDS sindromi i mungesës së fituar të imunitetit, SIDA


| acquired in English | acquired in French | acquired in Italian | acquired in Spanish | acquired in Dutch | acquired in Portuguese | acquired in German | acquired in Russian | acquired in Japanese | acquired in Greek | acquired in Korean | acquired in Turkish | acquired in Hebrew | acquired in Arabic | acquired in Thai | acquired in Polish | acquired in Czech | acquired in Catalan | acquired in Croatian | acquired in Urdu | acquired in Danish | acquired in Norwegian | acquired in Romanian | acquired in Swedish | acquired in Farsi | acquired in Macedonian | acquired in Indonesian | acquired in Pashto | acquired in Malay