Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

admirim

Albanian - English

Download this dictionary
admirim
admiration, admiringly, praise

Fjalor Shqip _Italisht

Download this dictionary
admirim
ammirazione, adorazione, venerazione

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
admiration
['ædmë'reishën] n. admirim, mahnitje
 
worship
['wë:ship] n.,v. -n 1. fet. adhurim; kult; divine worship adhurim i perëndisë; worship of image idhujtari; adhurim i ikonave; freedom of worshop lirë (e ushtrimit) të kultit; lutje. Hours of worship orët e lutjeve. Place of worship kishë; tempul; place of worship vend kulti; kishë; tempull. 2. admirim; fig. kult (i parasë etj). 3. Br. zotëri; hirësi; Your Worship Zotëria Juaj (kryetarit të bashkisë); Hirësia Juaj (gjykatësit); vjet. nder, nderim./-v 1. fet. adhuroj; i falem (perëndisë, një idhulli etj.); nderoj (një shenjt); he worship money ai i falet parasë; he worships his wife ai e ka të shoqen përmbi kokë; he worships the ground she treads on fig. ai puth vedin ku shkel këmbë e saj; he worshipped the bottle ai i mëshonte fort shishes. 2. admiroj, adhuroj; falem; where do you worship? në cilën kishë shkon (falesh)?

worshipping ['wë:shiping] n. adhurim, kult
worshipful ['wë:shipful] adj. Br. përnderues; (si titull nderi) nderuar; i përndritur; Zotëria e tij, i Nderuari (kryetar i bashkisë)
worshipper [wë:shipë:] n 1. fet. adhurues; besimtar. 2. fig. admirues@ Albanian - English

Download this dictionary
admirim
admiration


| admirim in Albanian