Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

admirues

Albanian - English

Download this dictionary
admirues
admirer, dotant

Fjalor Shqip _Italisht

Download this dictionary
admirues
ammiratore, estimatore, adoratore, veneratore

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
admirer
[ëd'majërë:] n. admirues
 
admiring
[ëd'majëring] adj. admirues
 
appreciative
[ë'pri:shëtiv] adj. miratues; lavdërues; admirues
 
fan
[fæn] n.,v. -n 1. erashkë, freskore. 2. ventilator. 3. tifoz; admirues./-v 1. bëj fresk, freskohem (me erashkë). 2. i fryj (zjarrit). 3. nxis, cys, fryj. 4. hapet (si freskore). 5. freskoj, flladis. 6. largoj bykun, hedh (drithin). • fan out hapen në formacion luftimi. • fan club [fæn klab] n. klub tifozësh.

 
worshipper
[wë:shipë:] n 1. fet. adhurues; the worshippers besimtarët (e një kishe); worshippers of the sun adhuruesit e diellit. 2. fig. admirues

@ Albanian - English

Download this dictionary
admirues
admirer


| admirues in Albanian