Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

agjent

Albanian - English

Download this dictionary
agjent
agent

Fjalor Shqip _Italisht

Download this dictionary
agjent
agente, rappresentante, informatore, investigatore

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
agent
['ëixhënt] n 1. agjent, faktor, shkak, mjet; yeast is an important agent in the making of beer majaja është faktor i rëndësishëm në prodhimin e birrës. 2. agjent, përfaqësues; the company's agent agjenti i firmës. 3. agjent i fshehtë. • agent provocateur n. agjent provokator

@ Albanian - English

Download this dictionary
agjent
agents
 
agent


| agjent in Albanian