Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

pansexualism

Tagalog na Wikipedia - ang malayang encyclopedia

Download this dictionary
Panseksuwalidad
Ang Panseksuwalidad (tinatawag din na omniseksuwalidad) ay isang kilalang termino na tumutukoy sa pakiramdam na ang isa ay mayroon nang potensyal para sa sekswal na atraksyon, sekswal na pagnanais, o romantikong pag-ibig, patungo sa mga tao ng lahat ng mga pagkakakilanlan ng kasarian at biyolohikal na kasarian. Ang ilang umamin na mga taong panseksuwal ay tinuturing ang kanilang sarili bilang "bulag sa kasarian" -- na ang kasarian at seks ay hindi gaanong mahalaga o hindi kaugnay sa pagtukoy kung naaakit sila sa iba sa seksuwal na paraan. Ayon sa Oxford English Dictionary, ang pansexuality ay lumalagos sa lahat ng mga uri ng seksuwalidad; na hindi nakahangga o napipigilan sa pagpiling seksuwal na may kaugnayan sa kasarian o gawain." Maari ding maging ibig sabihin ng panseksuwalidad ang pagiging naaakit sa tao dahil sa kaniyang personalidad, sa halip na sa kanilang pisikal na anyo o kasarian.

 Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Wikipedia.org...


© Ang artikulong ito ay gumagamit ng materyal mula sa Wikipedia® at lisensyado sa ilalim ng GNU Free Documentation License at sa ilalim ng Creative Commons Attribution-ShareAlike License.

| pansexualism in English | pansexualism in Romanian | pansexualism in Farsi | pansexualism in Vietnamese | pansexualism in Filipino