Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

sphalerite

Wikipedia na Bosanskom – Slobodna enciklopedija

Download this dictionary
Sfalerit
Sfalerit je sulfidni mineral hemijskog sastava (Zn,Fe)S (cink sulfid). Skoro uvijek sadrzi primjese zeljeza (varijetet sa visokim sadrzajem zeljeza se naziva marmatit). Cesto dolazi zajedno sa galenitompiritom i drugim sulfidima. Poznat je i pod nazivom cink blenda. Kristalise u kubicnom kristalnom sistemu i struktura je slicna dijamantu. Sfalerit je glavna ruda cinka.

Za vise informacija, pogledajte Wikipedia.org...


© Ovaj clanak koristi material sa Wikipedije® i licenciran je po GNU licenca za slobodnu dokumentaciju i po Creative Commons Autorstvo – ShareAlike licenci.

Lietuviškoji Vikipedija - laisvoji enciklopedija

Download this dictionary
Sfaleritas
Sfaleritas – sulfidu klases mineralascinko sulfidas (ZnS). Dar vadinamas „apgaulinguoju cinku“.

 Noredami gauti daugiau informacijos, žiurekite Wikipedia.org ...


© Šiame straipsnyje yra naudojama medžiaga iš Vikipedijas® GNU Laisvosios dokumentacijos licencija ir pagal Creative Commons Attribution Share-Alike licencija.

| sphalerite in English | sphalerite in French | sphalerite in Italian | sphalerite in Spanish | sphalerite in Dutch | sphalerite in Portuguese | sphalerite in German | sphalerite in Russian | sphalerite in Japanese | sphalerite in Greek | sphalerite in Turkish | sphalerite in Hebrew | sphalerite in Arabic | sphalerite in Polish | sphalerite in Hungarian | sphalerite in Czech | sphalerite in Lithuanian | sphalerite in Latvian | sphalerite in Urdu | sphalerite in Danish | sphalerite in Finnish | sphalerite in Norwegian | sphalerite in Romanian | sphalerite in Swedish | sphalerite in Farsi | sphalerite in Hindi | sphalerite in Vietnamese