@ English - Albanian

ARDi X

Anglisht - Shqip Një fjalor i thjeshtë për cilindo!

Download Glossary