@ English - Albanian

ARDi X

Anglisht - Shqip Një fjalor i thjeshtë për cilindo!

Download Glossary
@ English - Albanian - Dictionary Index
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
X: 1
x