LeXiCoN castelán-galego

Servando Doval

Esta é unha recopilación de termos arqueolóxicos e xeográficos e editoariais, así como vocabulario relacionado coas ciencias naturais e a historia. De momento, a única obra de referencia do galego en Babylon. Agardemos que a súa presencia sexa máis numerosa co tempo. ©Universidade de Santiago de Compostela, colectivo "A Corrente", Candocia Pita, P. (e outros) e Blanco Valdés, Xoán L.

Download Glossary